สำรวจรายชื่อเพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2560

สำรวจรายชื่อ เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2560  สำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดจังหวัดมุกดาหาร  ที่มีความประสงค์จะเข้ารับการตรวจสุขภาพประจำปีงบประมาณ 2560  กับสถานพยาบาล สกสค. ให้ส่งรายชื่อได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร ภายในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560  และสำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร จะแจ้งกำหนดแผนปฏิบัติงาน วัน เวลา สถานที่ในการตรวจ ให้ทราบต่อไป

Picture 028

Picture 025

Picture 026

Picture 027