สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร มอบพวงหรีดเคารพศพและมอบเงินค่าจัดการศพแก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค.

เมื่อวันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๐ นางยุภา  สุขทองสา นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร มอบพวงหรีดเคารพศพ และมอบเงินค่าจัดการศพ แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. ราย นายสุรสิทธิ์  เชาว์เชียวชาญ ถึงแก่กรรม เมื่อวันที่               ๔  กรกฎาคม ๒๕๖๐  ด้วยโรคมะเร็งท่อน้ำดี  ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ  บ้านเลขที่ ๒๘๑ หมู่ ๖  ตำบลคำอาฮวน     อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

19756210_10207279025093359_2069566308_เชาว์01n