สมาชิกขอเปลี่ยนแปลงการชำระเงิน ช.พ.ส.กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม

ในวันที่  ๒๗  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  นางสองสี   เชียวชาญวณิช   สมาชิก ช.พ.ส. ส่งแบบเปลี่ยนแปลงการชำระเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ส.กรณีคู่สมรสถึงแก่กรรม  ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร 

สืบแทน นางสองสี