มอบเงินส่งเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. แก่ทายาทสมาชิก

วันที่  ๖  มิถุนายน  ๒๕๕๙  นายประภาส  ศาสตร์แก้ว  ผู้อำนวยการ สำนักงาน  สกสค.จังหวัดมุกดาหาร  มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว  แก่นางจิตรดา   บุตรแก้ว  และนางสาวจุฬาลักษณ์  แสนวิเศษ  ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. รายนายบุญชิต  แสนวิเศษ   สมาชิกช.พ.ค.เลขที่  ๒๑๖๒๘๒  ถึงแก่กรรมด้วยสาเหตุ                ติดเชื้อเมลิออยในกระแสเลือด  เมื่อวันที่   ๒๙  ถุมภาพันธ์  ๒๕๕๙  มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.      ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร

ทายาท นายบุญชิต