มอบเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค.แก่ทายาทสมาชิก

ในวันที่  ๒๓  พฤษภาคม  ๒๕๕๙  นางยุภา  สุขทองสา  ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นตัวแทนมอบเงินสงเคราะห์ ครอบครัว ช.พ.ค.ให้แก่นายภาสกร อัญฤชัย ทายาทสมาชิก ช.พ.ค. รายนางสาวทศพร อัญฤชัย ได้ถึงแก่กรรม ด้วยสาเหตุ โรคมะเร็ง เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2558  รับเช็คเงินสงเคราะห์ครอบครัว ช.พ.ค. ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร 

19