มอบเงินค่าจัดการศพ แก่ ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.

เมื่อวันที่  21  มิถุนายน  2559  นายประภาส    ศาสตร์แก้ว   ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร  มอบเงินค่าจัดการศพ แก่  นางเพชรารัตน์   แก้วศรีนวม  ทายาท สมาชิก ช.พ.ส. รายนางบุหลัน  แก้วศรีนวม  ถึงแก่กรรมด้วยโรคชรา  เมื่อวันที่  12   มิถุนายน  2559  มอบเงินค่าจัดการศพ  ณ  สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร

ทายาทนางบุหลัน 1_n ทายาทนางบุหลัน 2_n