มอบเงินค่าจัดการศพ แก่ทายาทสมาชิก ช.พ.ส.

วันที่ ๑๐ มิถุนายน  ๒๕๕๙  นายประภาส   ศาสาตร์แก้ว  ผู้อำนวยการ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร มอบให้ นางยุภา  สุขทองสา  นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ เป็นตัวแทน ของสำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร มอบเงินค่าจัดการศพ แก่นางกนกวรรณ  นพบูรณ์  ทายาทสมาชิก ช.พ.ส. รายนางวรรณรัตน์  นพบูรณ์ ถึงแก่กรรมด้วยโรค มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ  โดยมอบเงินค่าจัดการศพ ณ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร 

ทายาทวรรณรัตน์ทายาทวรรณรัตน์2