ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาได้ประกาศหลักเกณฑ์ให้ทุนอุดหนุนโครงการสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้โรงเรียนห่างไกล ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ดังนี้ ส่งภายในวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๖๐

ดาวน์โหลด

18835224_1918937331682723_1179253664_ทุนn

18835030_1918611751715281_152532258_n

18871229_1918611745048615_2012469760_n

18871210_1918611741715282_601790979_n