การให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐

ด้วยมูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษาแก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปี ๒๕๖๐ จำนวน ๕ ทุน มีมูลค่าทุนละ ๒๕,๐๐๐ บาท (สองหมื่นห้าพันบาทถ้วน) เป็นทุนสนับสนุนให้เปล่า  ไม่มีข้อผูกพันใดและไม่ต่อเนื่อง โดยทุนการศึกษาที่ให้ประกอบด้วย

๑.ทุนการศึกษาระดับปริญญาเอก                                     จำนวน  ๓  ทุน

๒. ทุนวิจัยหรือพัฒนาองค์ความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพทางการศึกษา        จำนวน  ๒  ทุน

ผู้ประกอบวิชาชีพที่สนใจ สามารถยื่นเอกสารได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร                                                                       ภายในวันที่  ๑๔  กรกฎาคม ๒๕๖๐                                                     ในวันราชการ หากพ้นกำหนดสำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการเสนอชื่อ  รายละเอียด ดังนี้

19458095_1929436437299479_365692460_นำส่งn

19458056_1929436457299477_917803749_ประกาศn

19427660_1929436463966143_2078792018_ประกาศ n

19416051_1929436460632810_1477261034_แบบขอ01 n

19458093_1929436440632812_283683388_n

19433877_1929436450632811_456802752_แบบขอn