การให้ทุนการศึกษามูลนิธิทวี บุณยเกตุ ประจำปี ๒๕๖๐

ด้วย มูลนิธิทวี บุณยเกตุ จะให้ทุนการศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๖๐ แก่นักเรียนที่มีฐานะยากจนแต่เรียนดี และมีความประพฤติดี ซึ่งกำลังศึกษา อยู่ในระดับมัธยมศึกษาหรือช่วงชั้นที่ ๓ – ๔ ทั้งสายสามัญ และสายอาชีพทุกสังกัด ปีการศึกษา ๒๕๖๐ มีมูลค่าทุนละ ๕,๐๐๐ บาท (ห้าพันบาทถ้วน) จำนวนทั้งสิ้น ๘๓ ทุน เป็นทุนให้เปล่าไม่มีข้อผูกพันใดๆ และไม่ต่อเนื่อง

 ยื่นแบบคำขอทุนได้ที่ สำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร ภายในวันที่  ๑๔  กรกฎาคม ๒๕๖๐ ในวันราชการ           หากพ้นกำหนดสำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร จะถือว่าท่านหมดสิทธิ์ในการเสนอชื่อ รายละเอียดดังนี้

19427843_1929505937292529_1575228741_n

19433678_1929445967298526_147950229_n

19433571_1929445957298527_763094781_n

19489288_1929445960631860_81039142_n

19244028_1929445963965193_1949751518_n

19433815_1929446063965183_1695112666_n

19022005_1929446053965184_1979398918_n