การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา โครงการยกย่องเชิดชูครูดีของปวงประชา ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ประชาสัมพันธ์แก่ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาทุกสังกัดในจังหวัดมุกดาหาร ให้เป็นแบบอย่างที่ดีด้านการปฏิบัติตนและด้านการปฏิบัติงาน และเป็นการสร้างขวัญกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ซึ่งผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่สนใจสมัครเข้ารับการสรรหา ให้ส่งแบบประวัติและแผ่น CD (แผ่น CD ให้บันทึกแบบประวัติและผลงานที่นำเสนอ) ส่งสำนักงาน สกสค.จังหวัดมุกดาหาร ภายในวันที่  ๒๑  กรกฎาคม  ๒๕๖๐ 

ประกาศ  http://www.otep.go.th/admin/assets/cdn/files/98ZBVGekGX_1497865176.pdf