อบรม “การใช้เว็บไซต์เพื่อการประชาสัมพันธ์” สำหรับเจ้าหน้าที่ สกสค.จังหวัดทั่วประเทศ เพื่อเพิ่มช่องทางการให้บริการแก่สมาชิกทั่วประเทศ

อบรม